تاوریس تولید کننده ماسک پزشکی

چاپ فلکسو 6 رنگ

چاپ فلکسو ۶ رنگ

چاپ فلکسو ۶ رنگ بر روی انواع پارچه های اسپان باند ، اسپان ریس ، سلفون و کاغذ تاعرض ۱۶۰ سانتی متر.

پرس التراسونیک